Projectfinanciering ten tijde van COVID-19

Dinsdag 6 oktober 2020
De onzekerheid die het coronavirus met zich mee brengt en de maatregelen die het virus moeten indammen, zetten de wereld flink op zijn kop. Mogelijk heeft het ertoe geleid dat ook (een deel van) jouw projecten, opdrachten, voorstellingen of verkopen uitgesteld of weggevallen zijn. Veel kunstenaars, creatieve ondernemers en culturele organisaties zijn hierdoor voor flinke uitdagingen geplaatst.

 

Toch is het goed om ook in deze tijden plannen te kunnen blijven maken, voor nu en voor de toekomst. Daarvoor is het soms nodig om het net even anders aan te pakken dan voorheen en de mogelijkheden te onderzoeken waarop activiteiten in andere vormen voortgezet kunnen worden. Heb jij er bijvoorbeeld al over nagedacht om juist nú een aanvraag in te dienen voor de financiering van een project dat je graag uit wil voeren?
 
De verschillende fondsen voor de creatieve en culturele sector, zetten zich namelijk ook in deze tijd graag in om interessante projecten te ondersteunen en mogelijkheden te bieden voor talentontwikkeling of de productie van nieuw werk. Veel fondsen zijn in deze tijd extra coulant als een project pas later uitgevoerd kan worden, of juist al snel aanvangt. Ook zijn er speciale regelingen in het leven geroepen voor projecten die ingaan op de (maatschappelijke) uitdagingen van deze tijd. Bovendien heb je misschien juist nu de tijd om jouw plannen verder uit te werken of te reflecteren op jouw beroepspraktijk. Hieronder zetten we daarom meer dan 15 fondsen voor je op een rij, met de nadruk op Utrecht en de regio. 
 
Heb je geen of weinig ervaring met fondsenwerving of het indienen van een subsidie-aanvraag? Laat je hier dan niet door weerhouden. Het schrijven van een goed doordacht plan kan best wat tijd kosten, maar ook juist veel nieuwe inzichten opleveren. Door jouw ideeën, plannen en visie op papier te zetten, ontstaan uiteindelijk ook veel nieuwe mogelijkheden. Je kunt namelijk jouw plan eenvoudig en sneller met anderen delen en zo de juiste partijen betrekken. Zoals een presentatie-instelling of ontwikkelplek waar je jouw plan kan produceren en presenteren, of een tekstschrijver of collega die kan helpen jouw tekst te redigeren of jouw begroting kan controleren. 
 
Bovendien kun je vervolgens meerdere fondsen benaderen met jouw plan. Een mix van financiering uit verschillende bronnen is namelijk voor veel fondsen een voorwaarde, bijvoorbeeld aangevuld met een lening (hierover kun je meer lezen op de website van Cultuur + Ondernemen en Fonds Kwadraat). Bedenk dat het professionals uit het werkveld zijn, die jouw aanvraag bij de fondsen behandelen en dat zij vaak zelf ook kunstenaar of creatief ondernemer zijn. Zij kunnen zich dus goed inleven. Het is hun taak om jouw aanvraag met aandacht en zorg te lezen en overwegen. Wel kun je natuurlijk zelf onderzoeken welke fondsen het beste bij jouw plan passen en of jouw voorstel inderdaad aan de formele voorwaarden van de subsidieverstrekker voldoet.  
 
Kan jij beter presenteren dan schrijven en heb je jouw plan al helemaal helder? Dan zijn er natuurlijk ook meerdere crowdfundplatforms waarbij je jouw plan door middel van een video kan pitchen (zoals Voor de Kunst). Ook steeds meer kunst- en cultuurfondsen bieden deze mogelijkheid. 

 

K.F. Hein Fonds - Snel loket corona-initiatieven
Het K.F. Hein Fonds ondersteunt culturele en maatschappelijke projecten binnen de provincie Utrecht. Denk daarbij o.a. aan tentoonstellingen en community-art projecten. Naast de reguliere regelingen, biedt het fonds nu ook de mogelijkheid om aanvragen via het snel loket voor corona-initiatieven in te dienen. Hier kan een bijdrage van maximaal € 5.000 worden aangevraagd voor projecten die geïnspireerd zijn door deze tijd (van corona-maatregelen) en die om praktische en inhoudelijke redenen binnen twee maanden starten. Je ontvangt binnen twee weken antwoord op jouw aanvraag. 
 
Een aanvraag kan worden ingediend door een stichting of vereniging. Kijk op de website van het K.F. Hein Fonds voor meer informatie over het snel loket voor corona-initiatieven.

 

Gemeente Utrecht - Project- en impulssubsidie cultuur
De gemeente Utrecht ondersteunt culturele activiteiten die bijzonder, vernieuwend of op een andere manier van waarde is voor de stad, haar inwoners en de Utrechtse culturele sector. Voor activiteiten met een publiek toegankelijk presentatiemoment kan een projectsubsidie cultuur worden aangevraagd voor maximaal 50% van de totale kosten, tot een bedrag van €20.000. Daarnaast kan een impulssubsidie worden aangevraagd voor projecten, pilots en initiatieven die rijp zijn om in de praktijk uitgeprobeerd te worden. Deze subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale kosten, tot een bedrag van € 2.500.
 
Een aanvraag kan worden ingediend door particulieren, stichtingen, en verenigingen. Kijk op de website van gemeente Utrecht voor meer informatie over cultuursubsidies. 

 

Provincie Utrecht - Subsidieloket & Cultuur Innovatiefonds
De provincie Utrecht ondersteunt projecten op het gebied van talentontwikkeling van professionele makers, deskundigheidsbevordering in de cultuur en erfgoedsector, festivals en het versterken van de kwaliteit van de leefomgeving door middel van cultuur en erfgoed. Daarnaast is i.s.m. andere partijen sinds kort het Cultuur Innovatiefonds opgericht. Dit fonds biedt financiering aan culturele en creatieve organisaties voor het onderzoeken, ontwerpen en uitvoeren van een innovatief idee, om zo de toekomstbestendigheid van de sector te vergroten. 
 
Een aanvraag kan worden ingediend door non-profit organisaties en samenwerkingsverbanden tussen cultuur- en erfgoedinstellingen. Kijk op de website van provincie Utrecht voor meer informatie over het subsidieloket en het Cultuur Innovatiefonds

 

Mondriaan Fonds – o.a. Deelregeling Projectinvestering Kunstenaar (ook in tijden van Corona)
Het Mondriaan Fonds is het publieke cultuurfonds in Nederland voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het ondersteunt plannen, projecten en programma’s van kunstenaars, tentoonstellingsmakers, critici, musea, kunst- en erfgoedinstellingen, uitgevers en opdrachtgevers. Ook ten tijde van Corona bieden zij kunstenaars de mogelijkheid een projectinvestering aan te vragen, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van nieuwe werk of een project dat hen specifiek in staat stelt deze tijd te overbruggen. 
 
Een aanvraag kan o.a. worden ingediend door (jonge) professionele kunstenaars, bemiddelaars, opdrachtgevers en presentatie-instellingen op het gebied van beeldende kunst en erfgoed. Kijk op de website van het Mondriaan Fonds voor meer informatie over de verschillende regelingen die zij bieden. 

 

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie – o.a. Deelregeling vormgeving, architectuur en digitale cultuur
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het publieke cultuurfonds in Nederland voor vormgeving, architectuur, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs. Het fonds ondersteunt bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van ontwerpers, makers en culturele instellingen in de creatieve industrie. Naast de reguliere deelregelingen gericht op vormgeving, architectuur, digitale cultuur, festivals en talentontwikkeling, biedt het Stimuleringsfonds ook de mogelijkheid een aanvraag in te dienen voor projecten die gericht zijn op samenwerkingen op het gebied van muziek en design, vernieuwende mediaproducties en digitaal erfgoed. 
 
Een aanvraag kan o.a. worden ingediend door (jonge) professionele ontwerpers, creatieve makers, collectieven en culturele instellingen. Kijk op de website van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor meer informatie over de verschillende regelingen die zij bieden.

 

Fonds Podiumkunsten – o.a. Deelregelingen tekst en compositie, produceren en programmering
Het Fonds Podiumkunsten is het publieke cultuurfonds in Nederland voor muziek, muziektheater, dans, theater en festivals. Het fonds ondersteunt alle vormen van professionele podiumkunsten doormiddel van aanbod- en afnamesubsdies. Bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van nieuwe teksten, composities, producties en talentrajecten of ten behoeve van programmering. 

Een aanvraag kan o.a. worden ingediend door auteurs, componisten, producenten, theater-, muziek- en dansgezelschappen, podia en festivals. Kijk op de website van Fonds Podiumkunsten voor meer actuele informatie over de verschillende regelingen die zij bieden.  

 

Fonds voor Cultuurparticipatie – Diverse regelingen
Het Fonds voor Cultuurparticipatie is het publieke cultuurfonds in Nederland dat het meedoen aan kunst en cultuur wil bevorderen. Het fonds ondersteunt culturele initiatieven en scholen in het hele land bij projecten die stimuleren om cultuur te (leren) maken. Met verschillende (laagdrempelige) regelingen kan een aanvraag worden ingediend voor projecten op het gebied van kunst en cultuur in de vrije tijd, kunst- en cultuureducatie, talentontwikkeling en het vergroten van betrokkenheid bij (immaterieel) erfgoed. 
 
Een aanvraag kan o.a. worden ingediend door samenwerkingsverbanden tussen individuen, culturele instellingen en scholen. Kijk op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie voor meer actuele informatie over de verschillende regelingen die zij bieden.

 

Nederlands Filmfonds – Diverse regelingen
Het Nederlands Filmfonds is het publieke cultuurfonds in Nederland voor de stimulering van de productie van film en filmkunst. Het fonds richt zich op de professionele, onafhankelijke filmsector en verstrekt financiële bijdragen voor ontwikkeling, realisering en distributie van filmproducties (zoals speelfilms, documentaires, animatiefilms, onderzoek & experiment en korte films) en filmactiviteiten (zoals festivals, filmbijeenkomsten, filmeducatiehubs, publicaties & onderzoek en talentontwikkeling).
 
Een aanvraag kan o.a. worden ingediend door producenten, scenaristen, regisseurs, distributeurs en filmtheaters, gedurende verschillende fases van het maakproces. Kijk op de website van het Nederlands Filmfonds voor meer actuele informatie over de verschillende regelingen die zij bieden. 

 

Nederlands Letterenfonds – Diverse regelingen
Het Nederlands Letterenfonds is het publieke cultuurfonds in Nederland voor de stimulering van de kwaliteit en diversiteit in de literatuur. Met oog voor literair erfgoed en nieuwe ontwikkelingen in de literatuur en het boekenvak, ondersteunt het fonds diverse projecten door middel van beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals. Bijvoorbeeld voor ondersteuning van activiteiten van literaire festivals, werk- en reisbeurzen voor auteurs en vertalers, aanvulling van tekorten voor productie en promotie van literaire uitgaven voor uitgevers.
 
Een aanvraag kan o.a. worden ingediend door schrijvers, uitgevers, vertalers, letterkundigen, literaire tijdschriften, literaire organisaties en festivals. Kijk op de website van het Nederlands Letterfonds voor meer informatie over de verschillende regelingen die zij bieden. 

 

Amarte Fonds – Ontwikkelings- en projectbijdrage
Het Amarte Fonds ondersteunt kunstenaars en culturele instellingen bij projecten binnen de disciplines theater, film, muziek en beeldende kunst. Het fonds staat graag klaar voor makers die hun praktijk willen profesionaliseren of ontwikkelen, bijvoorbeeld musici die hun eerste album maken, theatermakers die hun voorstelling op een ongewone plek willen presenteren, filmmakers die tijd nodig hebben om hun plannen goed uit te schrijven en beeldend kunstenaars die nieuwe media of andere presentatievormen willen onderzoeken. De gemiddelde ontwikkelbijdrage voor verdieping en experiment is € 1.500, de gemiddelde projectbijdrage is € 4.000.

Een aanvraag kan zowel ingediend worden door individuele kunstenaars, als door culturele instellingen en organisaties. Kijk op de website van Amarte voor meer informatie over de voorwaarden.

 

Stichting Stokroos – Financiële bijdrage
Stichting Stokroos ondersteunt projecten op het gebied van kunst en cultuur (met in het bijzonder de beeldende kunst en design) waarbij traditie en vernieuwing een verassend samenspel aangaan. Er kan een bijdrage worden aangevraagd t.b.v. kunstenaars, designers of ontwerpers in de productiekosten van nieuw werk, een tentoonstelling of een kunstenaarspublicatie. De maximale bijdrage voor dergelijke projecten is € 2.500. Aan de productie van kunstenaarspublicaties dragen zij maximaal € 2.000 bij. 

Een aanvraag kan zowel ingediend worden door individuele kunstenaars en ontwerpers, als door stichtingen en verenigingen. Kijk op de website van Stichting Stokroos voor meer informatie over de voorwaarden en deadlines.

 

Elise Mathilde Fonds – Financiële bijdrage
Stichting Elise Mathilde Fonds ondersteunt instellingen die een algemeen sociaal, cultureel of ideëel doel nastreven, waardoor de maatschappijstructuur wordt verbeterd en waarbij de inzet van vrijwilligers een must is. Het fonds richt zich op de regio Utrecht en Rotterdam, en kent bijdragen toe varierend tussen de € 500 en € 5.000 per project.
 
Een aanvraag kan worden ingediend door stichtingen en verenigingen. Kijk op de website van het Elise Mathilde Fonds voor meer informatie over de voorwaarden en deadlines. 

 

Fentener van Vlissingen Fonds – Financiële bijdrage
Het Fentener van Vlissingen Fonds ondersteunt kunst -en cultuurprojecten in de provincie Utrecht en stimuleert kunstenaars verassende ideeën te ontwikkelen. Juist artistiek meer risicovolle ambities komen in aanmerking voor een financiële bijdrage. 
 
Een aanvraag kan ingediend worden door stichtingen, verenigingen en bedrijven. Kijk op de website van het Fentener van Vlissingen Fonds voor meer informatie over de voorwaarden en deadlines. 

 

Bank Giro Loterij Fonds - Financiële bijdrage
Het BankGiro Loterij Fonds ondersteunt professionele kunst- en cultuurinitiatieven die midden in de maatschappij staan en de wereld kritisch bevragen. Denk daarbij aan projecten die een breed publiek of structureel nieuwe doelgroep weten te bereiken, partijen met elkaar verbinden en het publiek betrekken in het creatieproces, waarbij een kunst- en ontwerppraktijk wordt ingezet om nieuwe perspectieven te ontwikkelen op maatschappelijke vraagstukken en bijdragen aan maatschappelijke verandering. 
 
Een aanvraag kan ingediend worden door stichtingen en verenigingen. Kijk op de website van het Bank Giro Loterij Fonds voor meer informatie over de voorwaarden en deadlines. 

 

BNG Cultuurfonds – Financiële bijdrage
Het BNG Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van kunst en cultuur die van betekenis zijn voor gemeenten en het gemeentelijke beleid. Financiële betrokkenheid van één of meer gemeenten is dus aanbevolen. Dit geldt ook voor bijdragen vanuit stedelijke, regionale of provinciale instellingen of fondsen. Projecten die in aanmerking komen voor een financiële bijdrage, richten zich op een groot bereik in een bepaalde regio en moeten artistiek van hoge kwaliteit zijn.
 
Aanvragen kunnen worden ingediend door individuele kunstenaars en culturele instellingen en organisaties. Kijk op de website van het BNG Cultuurfonds voor meer informatie over de voowaarden en deadlines. 

 

Prins Bernhard Cultuurfonds – Financiële bijdrage
Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van cultuur, natuur of wetenschap in Nederland. Stichtingen en verenigingen kunnen een financiële bijdrage aanvragen voor beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, theater en film, natuur, wetenschap of buurtcultuur. Het Cultuurfonds is er voor zowel amateurs als professionals. Daarnaast heeft het Cultuurfonds enkele bijzondere fondsen op naam voor individuele aanvragers, zoals musici, beeldend kunstenaars, glaskunstenaars, theaterauteurs en documentairemakers t.b.v. van de productie en promotie van nieuwe werk of een vervolgopleiding. 
 
Aanvragen kunnen worden ingediend door individuele kunstenaars, stichtingen en verenigen. Kijk op de website van het Prins Bernhard Cultuurfonds voor een overzicht van de mogelijkheden, voowaarden en deadlines. 

 

VSB Fonds – Financiële bijdrage
Het VSB Fonds ondersteunt diverse projecten op het gebied van kunst, cultuur en publiek. Denk daarbij aan kunstproducties gericht op maatschappelijk effect, waarbij de producent zelf rechtsstreek met het publiek te maken heeft, zonder afhankelijk te zijn van een podium of presenterende instelling. Ook projecten gericht op kunsteducatie, amateurkunst en (verbeterde) publieksbegeleiding komen in aanmerking voor een financiële bijdrage. 
 
Aanvragen kunnen worden ingediend door professionele kunstenaars, creatieve makers, culturele instellingen en organisaties. Kijk op de website van het VSB Fonds voor een overzicht van de verschillende mogelijkheden en voorwaarden. 

 

BPD Cultuurfonds - Financiële bijdrage
Het BPD Cultuurfonds ondersteunt kunst- en cultuurprojecten die raakvlakken hebben met architectuur, bouwen, de gebouwde omgeving, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling en kunst in de openbare ruimte.
 
Aanvragen kunnen worden ingediend door stichtingen en verenigingen. Kijk op de website van het BPD Cultuurfonds voor de voorwaarden en deadlines. 

 

 

Terug