Vóór een huurovereenkomst

INSCHRIJVEN EN WACHTLIJST

 

Wie kan zich bij DePlaatsmaker inschrijven?

Professionele kunstenaars, creatieve ondernemers, culturele instellingen, kunststudenten en makers die voor hun werkzaamheden werkruimte (of woon-werkruimte) nodig hebben in Utrecht. Zie voor meer informatie ons inschrijfbeleid.

Wat is de inschrijfprocedure van DePlaatsmaker?

Na het invullen van het inschrijfformulier en ontvangst van de daarbij behorende bijlagen wordt op basis van onze beoordelingscriteria beoordeeld of en onder welke categorie we je in kunnen schrijven. Hierover ontvang je binnen ca. 2 weken bericht. Wanneer je kunt worden ingeschreven ontvang je een factuur voor het inschrijfgeld (€ 12 per jaar). Zodra dit is ontvangen sta je ingeschreven tot het einde van het lopende jaar en kun je reageren op ons huuraanbod.

Welke inschrijfcategorieën worden gehanteerd?

Wij gebruiken 5 verschillende inschrijfcategorieën, deze vindt je hier. We delen je in deze categorieën in op basis van onze beoordelingscriteria. In welke categorie je inschreven staat kan van invloed zijn op op welke ruimtes je kunt reageren of op de huurprijs die je voor een ruimte betaalt (zie hieronder: Op welke ruimtes kan ik reageren?). Is je situatie of zijn je werkzaamheden gewijzigd, dan kun je ons vragen om en herbeoordeling. 

Wordt mijn inschrijving automatisch verlengd?

Ja, tenzij je zelf aangeeft dit niet te willen. Je ontvangt jaarlijks automatisch een factuur voor betaling van het inschrijfgeld.

Hoe schrijf ik mij uit? 

Je dient schriftelijk aan te geven dat je niet langer ingeschreven wilt staan. We schrijven je dan uit per 1 januari van het daaropvolgende jaar.  Je bent dan vanaf dat jaar niet langer bemiddelbaar voor een ruimte van DePlaatsmaker. 

Mijn inschrijving is verlopen. Wat gebeurt er met mijn wachttijd?

Als je inschrijving is verlopen, bijvoorbeeld omdat je de factuur voor je inschrijfgeld niet hebt betaald, dan vervalt ook je wachttijd. Wanneer je je binnen 6 maanden na het verlopen van je inschrijving opnieuw inschrijft, handhaven we je originele inschrijfdatum. Is je inschrijving langer dan 6 maanden verlopen is, vervalt je oude wachttijd en begint je nieuwe wachttijd op de datum van je nieuwe inschrijving.

 

REAGEREN EN TOEWIJZEN

 

Hoe kan ik reageren op een werkruimte?

Beschikbare ruimtes bieden wij aan via het huuraanbod op deze website. Op de detailpagina van een beschikbare ruimte, vind je een reactieformulier. Hiermee kan je reageren op de ruimte. Daarvoor moet je wel ingeschreven zijn bij DePlaatsmaker.

Op welke ruimtes kan ik reageren?

Bij je inschrijving krijg je van ons een categorie toegewezen. Bij het huuraanbod staat aangegeven voor welke categorieën het aanbod geldt. Je kunt reageren op de ruimtes waar jouw categorie wordt vermeld.

Kom ik in aanmerking voor een atelierwoning?

DePlaatsmaker beheert 34 atelierwoningen. Wanneer één van deze atelierwoningen vrij komt, wordt deze aangeboden via het reguliere huuraanbod op onze website. Iedereen die bij DePlaatsmaker staat ingeschreven onder categorie A, B, C of D kan hierop reageren. Voorrang wordt verleend aan mensen die staan ingeschreven als autonome kunstenaar (categorie A); daarna aan toegepaste kunstenaars (categorie B). Op het moment van je reactie worden nog aanvullende gegevens opgevraagd waaronder een motivatie, inkomensgegevens en een (eventuele) inschrijving woningnet. Op basis daarvan wordt je geschiktheid beoordeeld. Op het inschrijfformulier (of later via info@deplaatsmaker.nl) kun je aangeven dat je in aanmerking wilt komen voor een atelierwoning. In dat geval plaatsen we je naam op een lijst van geïnteresseerden die bericht van ons krijgen wanneer er een atelierwoning via de website wordt aangeboden.

Ik ben vrijgesteld van BTW. Kan ik op een BTW belaste ruimte reageren?

Bij het huuraanbod op deze website staat altijd aangegeven of een ruimte met BTW wordt verhuurd of niet. Wanneer je vrijgesteld bent van BTW (bijvoorbeeld omdat je schrijver of componist bent, kunstonderwijs aan mensen onder de 21 jaar geeft, of je deelneemt aan de kleine ondernemersregeling) kun je in de meeste gevallen niet reageren op een werkruimte die met BTW wordt verhuurd. In sommige gevallen is dit echter wel mogelijk. Zie voor meer informatie dit informatieblad

Ik heb op een beschikbare ruimte gereageerd. Hoe gaat het nu verder?

We verzamelen de reacties op de ruimte en bepalen op basis van ons toewijzingsbeleid de volgorde waarin we verschillende reacties plaatsen. We gaan de ruimte bezichtigen met de eerste gegadigde. Ziet hij/zij af van huur, dan gaan we de ruimte bezichtigen met de tweede gegadigde, en zo verder. Dit proces kan enige tijd duren, dus het kan soms wel een paar weken duren voor je van ons hoort. 

Tijdens de huurovereenkomst

HUURPRIJS, BORG, SERVICEKOSTEN EN BTW

 

Kale huurprijs

In de meeste gevallen betaal je een kale huurprijs en een maandelijks voorschot op de servicekosten. In veel gevallen betaal je ook BTW over de huur en servicekosten. Sommige huurders betalen echter een huurprijs inclusief servicekosten. Kijk in je huurovereenkomst welke situatie op jou van toepassing is. De kale huurprijs wordt jaarlijks verhoogd (geïndexeerd) op basis van het prijsindexcijfer van het CBS. Dit betekent dat de huurprijs wordt aangepast op basis van de inflatie gedurende het voorgaande jaar. Hierover wordt je door ons vooraf geïnformeerd.  Meestal kan de kale huurprijs daarnaast ook één keer per 5 jaar worden aangepast op basis van de zogenaamde marktconforme huur. Dit gebeurt bij DePlaatsmaker meestal niet. Wanneer we dit wel doen, zullen we je hierover tijdig informeren.

Wat zijn servicekosten?

Servicekosten zijn alle bijkomende kosten bovenop de kale huur. Wat er in deze servicekosten is opgenomen verschilt van pand tot pand, maar over het algemeen gaat het om kosten voor verwarming, elektra, water, belastingen en heffingen, vuilnisafvoer en kosten voor dagelijks onderhoud aan panden en onderhoud, kleine herstellingen en inspecties aan installaties (zie voor meer informatie ook onze demarcatielijst). In sommige panden zijn ook het tuinonderhoud, de schoonmaak van algemene ruimtes en het internetabonnement binnen de servicekosten (zie je huurovereenkomst voor meer informatie). Meestal betaal je een maandelijks voorschot voor deze kosten en wordt jaarlijks een servicekostenafrekening opgesteld waarin deze voorschoten worden verrekend met de werkelijke kosten.   

Hoe werken servicekostenafrekeningen?

In de meeste panden betaal je een maandelijks voorschot voor de servicekosten. Eens per jaar kijken we of dit voorschot in overeenstemming is met de werkelijke kosten die in je pand zijn gemaakt. Hiervoor ontvang je een servicekostenafrekening. Daarin geven we een overzicht van de totale kosten voor je pand en een overzicht van de kosten die aan jou zijn toegewezen. Was je voorschotbedrag hoger dan de werkelijke kosten, dan ontvang je het teveel betaalde bedrag terug. Waren de werkelijke kosten hoger dan wat je aan voorschotten hebt betaald, dan moet je deze kosten aan ons betalen. Ook kunnen we in dat geval je maandelijkse voorschotbedrag aanpassen. Zie ons informatieblad voor meer uitleg over servicekostenafrekeningen.

Hoeveel borg betaal ik?

Personen die zijn ingeschreven onder categorie A (autonome kunstenaars) betalen een borg ter hoogte van één maand huur (inclusief servicekostenvoorschot). Instellingen, bedrijven en personen die zijn ingeschreven onder overige categorieën en organisaties betalen een borg ter hoogte van twee maanden huur (inclusief servicekostenvoorschot). In sommige situaties en voor sommige ruimtes vragen we een hogere borg.

Wel of géén BTW?

In veel panden hebben wij gekozen voor BTW belaste huur. In een aantal panden is dit niet het geval. Bij ons huuraanbod wordt vermeld wanneer er sprake is van BTW belaste verhuur of onbelaste verhuur. In beginsel kun je alléén reageren op een ruimte met BTW belaste huur als je beschikt over een BTW-nummer en de ruimte gaat gebruiken voor BTW belaste werkzaamheden. Omdat sommige kunstenaars of creatieve ondernemers (bijvoorbeeld componisten en schrijvers, maar ook musici die les geven aan kinderen) zijn vrijgesteld van BTW maken we soms uitzonderingen op deze regel en brengen we een compensatiepercentage in rekening. Echter dit is niet in alle panden mogelijk. Voor meer informatie, zie ons informatieblad over BTW.

Kan ik deelnemen aan de Kleine Ondernemersregeling?

Wanneer je deelneemt aan de Kleine Ondernemersregeling (KOR) ben je vrijgesteld van BTW. Deelname aan de KOR is altijd financieel nadelig. Het voordeel is echter dat je minder administratieverplichtingen hebt. Huur je een werkruimte met BTW bij DePlaatsmaker en overweeg je deelname aan de KOR, neem hier dan vooraf altijd contact met ons op. We kunnen dan samen met jou bekijken of dit in jouw geval een goede keuze is of niet. In sommige gevallen kan deelname aan de KOR namelijk tot een forse huurverhoging leiden. Zie voor meer informatie dit informatieblad.

 

MEDEGEBRUIKERS

 

Mag ik mijn ruimte delen met anderen?

Je ruimte mag onder voorwaarden gedeeld worden met andere kunstenaars/ creatief ondernemers die ingeschreven staan bij DePlaatsmaker. Hiervoor moet wel vooraf toestemming worden gevraagd. Zie voor meer informatie ons beleid over medegebruik.

 

ONDERHOUDSMELDINGEN EN WIJZIGINGEN AAN DE RUIMTE

 

Ik wil een storing of technisch probleem melden. Hoe doe ik dit?

Storingen en andere onderhoudsmeldingen (daklekkages, verwarming, elektra e.d.) kun je bij DePlaatsmaker melden via 030 271 7677 of onderhoud@deplaatsmaker.nl. Heb je tijdens kantooruren een urgente melding en krijg je de voicemail, spreek dan je naam, telefoonnummer en het probleem in, dan bellen we je zo spoedig mogelijk terug. Doet zich een ernstige storing voor waardoor een calamiteit ontstaat? Lees hier hoe te handelen tijdens een noodsituatie. 

Ik wil een wijziging aanbrengen in mijn werkruimte. Kan dit?

Voor verbouwingen, wijzigingen of toevoegingen in of aan je ruimte, moet je altijd vooraf schriftelijk toestemming vragen aan DePlaatsmaker. Het gaat hierbij om grotere zaken, zoals het (ver)plaatsen van een tussenwand, het verwijderen van een verlaagd plafond of het bouwen van een entresol e.d. Vraag ook altijd toestemming voor loodgieterswerkzaamheden of wijzigingen aan de elektrische installatie (bijvoorbeeld het verplaatsen of aanleggen van een stopcontact). Voor kleine wijzigingen (zoals het verven van muren of het plaatsen van een boekenplankje) is niet vooraf toestemming nodig. Wanneer je vloerbedekking vervangt of verwijdert is toestemming nodig wanneer dit extra geluidsoverlast op zou kunnen leveren. Tenzij anders is vastgelegd maken aangebrachte veranderingen of toevoegingen (ook wanneer hier toestemming voor is verleend) géén onderdeel uit van het gehuurde. Dit betekent dat onderhoud, herstel en/of vernieuwing van deze zaken voor rekening komen van de huurder. Dit betekent ook dat zaken aan het einde van de huurperiode weer dienen te worden verwijderd. Een nieuwe huurder is nooit verplicht overnamekosten te betalen.

Einde van de huurovereenkomst

Hoe kan ik mijn huur opzeggen?

Je kunt je huur opzeggen door een aangetekende, ondertekende brief te sturen. Je mag ook een email met handtekening sturen maar de opzegging is pas geldig wanneer de ontvangst door ons is bevestigd. Hoor je niets van ons, informeer dan tijdig of de mail is ontvangen.  

Wat is mijn opzegtermijn?

De opzegtermijn wordt vermeld in je huurovereenkomst. Vaak is deze 3 maanden, maar soms ook langer of korter.  

Hoe moet ik mijn ruimte opleveren?

Zie hier de opleveringsvoorwaarden.

Wanneer krijg ik mijn borg terug?

De borg wordt, na de correcte oplevering van de ruimte en als er geen financiële posten meer open staan, binnen 3 maanden terugbetaald. Wanneer er nog een servicekostenafrekening volgt kunnen we hier een bedrag voor achterhouden. Wanneer er nog openstaande posten zijn of er kosten moeten worden gemaakt omdat de oplevering niet correct was, kunnen deze met de borg worden verrekend. Wanneer we bedragen inhouden of met je borg verrekenen wordt je hierover altijd schriftelijk geïnformeerd.

Noodsituaties

Wat moet ik doen in het geval van een noodsituatie?


Doet zich een noodsituatie voor en is spoedeisende hulp nodig? Bijvoorbeeld wanneer jij of iemand anders dringend medische hulp nodig heeft, bij brand, of als je getuige bent van een misdrijf. Probeer dan rustig te blijven, breng jezelf en omstanders in veiligheid en bel altijd alarmnummer 112. Waarschuw eventuele aanwezige BHV’ers. In het geval van een beginnende brand kunnen zij helpen bij het blussen en het ontruimen van de locatie. Let op dat je geen rook inademt. Bel daarna (tijdens kantooruren) DePlaatsmaker via 030 271 7677. Doet zich een ernstige storing voor waar direct op gehandeld dient te worden? Bijvoorbeeld gesprongen waterleidingen, grote problemen met CV en brandmeldinstallaties, of ernstige daklekkages. Neem dan tijdens kantooruren direct contact op met DePlaatsmaker via 030 271 7677. DePlaatsmaker neemt de storing in behandeling. Buiten kantoortijden is het noodnummer van de firma Versteeg te bereiken via 030 280 8050, of firma Van Gelder via 030 280 8060. Let op: DePlaatsmaker vergoed de kosten voor noodreparaties alleen wanneer er werkelijk sprake is van een calamiteit (wanneer het gebrek niet tijdelijk op een andere manier opgevangen kan worden).

Community

Hoe meld ik me aan bij de community?

Voor alle huurders die al bij SWK030 of Sophies Kunstprojecten huurden op 1 januari 2019, is er een leeg profiel klaargezet. Je kan dan inloggen door een nieuw wachtwoord aan te vragen. 

Nieuwe huurders kunnen zich aanmelden bij de community door zich te registreren. Je aanmelding komt dan bij ons binnen, en na goedkeuring kan je je profiel gaan aanpassen en foto's uploaden. 

Ik heb een vraag voor collega-kunstenaars/creatieven. Waar kan ik die stellen?

Het Prikbord is de plek waar je zelf je vragen, oproepen en evenementen kan delen. Zo kan je makkelijk uit de expertise van je collega's putten en informatie uitwisselen. 

Kan ik mijn evenement delen op de website?

Dat kan! Via het Prikbord kan je zelf informatie over een expositie, workshop of vertoning delen. Wanneer je een evenement deelt, kunnen we deze ook meenemen in de andere DePlaatsmaker-kanalen, zoals de nieuwsbrief en onze Facebook. Tenzij je dit niet wilt natuurlijk. 

Wie kan de community allemaal zien?

De community is voor alle bezoekers van de site zichtbaar. Daardoor kan je makkelijk je werk en evenementen zichtbaar maken voor bezoekers aan de website en bewoners van de stad. En aan de andere community-leden natuurlijk. Je kan je profiel ook zo instellen dat alleen andere community-leden je profiel kunnen bekijken. Dit doe je door op je profiel naast je naam op de knop Bewerken te klikken. Hiervoor moet je ingelogd zijn. 

Welke gegevens kunnen mensen inzien op mijn profiel?

Je bent zelf in staat om alle informatie op je profiel aan te passen en in te vullen. Je kan dus zelf bepalen welke informatie je wilt delen met bezoekers van je profiel. Verder houden we ons uiteraard aan ons Privacybeleid

Kan ik mijn profiel verwijderen?

Via communicatie@deplaatsmaker.nl kun je aangeven dat je je profiel wilt verwijderen. DePlaatsmaker zet je profiel op non actief, waardoor de gegevens niet meer te zien zijn op de site. Wij bewaren de gegevens in beveiligde omgeving van community.deplaatsmaker.nl, tenzij je expliciet aangeeft dat we jouw gegevens moeten verwijderen. Dan doen we dit uiteraard. 

Toegankelijkheid

Wat is ons algemene beleid m.b.t. toegankelijkheid?

In de (her)ontwikkelingen van onze panden houden we zoveel mogelijk rekening met toegankelijkheid voor mensen die slecht ter been zijn of een rolstoel gebruiken. Helaas zijn niet alle huidige panden van DePlaatsmaker even goed toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. Veel van onze oudere panden hebben geen lift, smalle deuren en gangen, drempels en/of kleine toiletten. Bij het overzicht van onze locaties en huuraanbod geven we aan of een ruimte al dan niet geschikt is voor mensen met lichamelijke beperkingen. We richten ons daarbij voornamelijk op toegankelijkheid voor mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten. Heb je een andere beperking, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Ons verhuurteam denkt graag mee wat in jouw situatie mogelijk is.

Wat betekent 'goed rolstoeltoegankelijk'?

Dat de betreffende ruimte zelfstandig kan worden bereikt en gebruikt door rolstoelgebruikers. Dit betekent dat de ruimte is gelegen op de begane grond, of via een ruime lift te bereiken is en dat deuren en gangen voldoende breed zijn en er voldoende manoeuvreerruimte is. Eventuele drempels of treden zijn van beperkte hoogte, en eventuele deuren met drangers zijn eenvoudig te openen. Er is in het pand minstens één toilet aanwezig dat ruim genoeg is voor een rolstoel (al is dit niet in alle gevallen een aangepast toilet). Parkeren in de buurt is mogelijk. (Ligt de werkruimte op een verdieping dan zijn de nooduitgangen niet ingericht voor mensen die slecht ter been zijn. Er is wel een Bedrijfshulpverleningsorganisatie die in veel gevallen, maar niet altijd, kan helpen in geval van nood.)

Wat betekent 'beperkt rolstoeltoegankelijk'?

Dat de betreffende ruimte niet goed zelfstandig kan worden bereikt en gebruikt door rolstoelgebruikers. De ruimte is wel gelegen op de begane grond of is per lift bereikbaar, maar er zijn bijvoorbeeld (meerdere of hogere) drempels of treden, zware of smalle deuren, beperkte parkeermogelijkheid direct in de buurt en/of weinig verdere voorzieningen (bijvoorbeeld géén ruim toilet). Neem contact op met het verhuurteam om te bekijken of deze ruimte geschikt voor je is.

Wat betekent 'niet rolstoeltoegankelijk'?

Dat de betreffende ruimte niet zelfstandig bereikbaar is voor rolstoelgebruikers. Deze is bijvoorbeeld gelegen op een verdieping in een pand waarin geen lift aanwezig is, of er zijn diverse andere obstakels die eenvoudige toegang verhinderen. Daarnaast zijn er ook geen aanvullende voorzieningen (zoals bijvoorbeeld een rolstoeltoegankelijk toilet). In een beperkt aantal gevallen is toegang tot een ruimte op de begane grond met hulp wel mogelijk. Neem contact op met het verhuurteam voor meer informatie.